برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دی ماه 1397

 زمان برگزاری و همچنین محور های نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به شرح زیر مشخص شد.

زمان برگزاری : 18 و 19 دی ماه 1397

محور های نهمین کنفرانس :

.     پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

  • مدلها، چارچوب ها و تکنيکهاي پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد
  • راهکارها و چالشهای پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی
  • معرفي تجربيات موفق در استقرار بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

.     ارزیابی بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

  • مقایسه تطبیقی مدل های بلوغ نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
  • سنجش میزان بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

.     نقش حسابرسی عملکرد در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

.     نقش و کارکرد قوه مقننه در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.