برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در تیر ماه 1396

 

جلسه کمیته سیاست گزاری کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با حضور دکتر فرهاد دژپسند(معاون بودجه معاونت‌ برنامه‌ریزی کشور)، دکتر عادل آذر (دبیر علمی کنفرانس)، دکتر کریم بیات (دبیر اجرایی کنفرانس) و سایر اعضاء کمیته سیاست گزاری برگزار شد.

در این جلسه زمان برگزاری و همچنین محور های نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به شرح زیر مشخص شد.

زمان برگزاری : 6 و 7 آبان ماه 1397

محور های نهمین کنفرانس

.     پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

  • مدلها، چارچوب ها و تکنيکهاي پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد
  • راهکارها و چالشهای پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی
  • معرفي تجربيات موفق در استقرار بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

.     ارزیابی بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

  • مقایسه تطبیقی مدل های بلوغ نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
  • سنجش میزان بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

.     تاثیر حسابرسی عملکرد در تثبیت نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

 

.     تجربیات بین المللی در استقرار بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.