اعلام نتایج داوری مقالات

 

ضمن تشکر و قدردانی از ارسال مقاله به «هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد»، نتایج داوری مقالات بر اساس نظر هیئت محترم علمی کنفرانس و ظرفیت پذیرش مقاله، به شرح زیر اعلام می گردد.

نتایج داوری مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.