برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دی ماه 1397

نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دی ماه سال   1397 برگزار خواهد شد.

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.