ضرورت برگزاري كنفرانس

 نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد یکی از سیاستهای كلان  ابلاغی از سوي  مقام معظم رهبری است ، که دولت در مواد (7) و (8) قانون برنامه پنج ساله ششم  موظف بر استقرار آن در کلیه دستگاههاي اجرايي كشور گردیده است. بعلاوه نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد یکی از الزامات تمرکز بر اقتصاد مقاومتی است . بنابر این توجه به آخرین یافته های علمی و تجربیات  داخلی و بین المللی در زمینه نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و روشهای استقرار آن ازجمله ضروریات تمامی دستگاه های اجرایی می باشد. لذا دبیرخانه با برگزاری نهمین کنفرانس در نظر دارد فرصتی را برای متخصصین و کارشناسان ایجاد کند تا ضمن ارائه یافته های خود از تجربیات اجرایی داخلی و بین المللی در زمینه استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد استفاده کنند . در همين راستا « مدل بلوغ بودجه ریزی برمبنای عملکرد» با محوريت دریافت تجربیات دستگاهها و سازمان های موفق، و ارزیابی استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمانهای مذکور، ضمن تشویق و ترغیب سازمانها و دستگاه ها ی مذکور،فرصت بررسی چالش ها و ارائه نتایج و دستاوردها را برای سایر دستگاههاي اجرايي كشور فراهم آورد

The necessity of holding the conference

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.