محورهای نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی برمبنای عملکرد (PBB) با تاکید بر:ارزیابی عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

 

 

محورهاي نهمین كنفرانس بين المللي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) با تاكيد بر :

« ارزیابی عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی».پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ایران

  • مدلها، چارچوب ها و تکنيکهاي پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد
  • راهکارها و چالشهای پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی
  • معرفي تجربيات موفق در استقرار بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

.ارزیابی بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

  • ارزیابی مدل های بلوغ نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
  • سنجش میزان بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی
  • تجربیات بین المللی در اجرایی حسابرسی عملکرد
  • تجربیات داخلی موفق حسابرسی عملکرد
  • نقش و کارکرد قوه مقننه در اجرایی بودجه ریزی برمبنای عملکرد

.نقش حسابرسی عملکرد در اجرای نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد

  • تجربیات داخلی موفق حسابرسی عملکرد
  • تجربیات بین المللی در اجرای حسابرسی عملکرد

.نقش و کارکرد قوه مقننه در اجرای نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد


 

 

 

 


The Conference topics of interest

The 8th International Conference on performance-based budgeting with emphasis on resistive economy realization

The Conference topics of interest include:

- The role of performance-based budgeting (PBB) and performance audit in the realization of resistive economy

- The role of performance indicators in performance-based budgeting system

- Best practice introduction in implementing performance-based budgeting using leading software systems

- International best practices in performance-based budgeting (PBB)

-International best practices in performance auditing

- The requirements for establishment of performance-based budgeting in the public administration agencies 

 

 

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.