محور هاي هشتمين كنفرانس بين المللي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) با تاكيد بر : «تحقق اقتصاد مقاومتي»

 

 

محورهاي هشتمين كنفرانس بين المللي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) با تاكيد بر :

«تحقق اقتصاد مقاومتي»


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) واقتصاد مقاومتي

  • نقش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) و حسابرسی عملکرد در تحقق اقتصاد مقاومتی
  • نقش شاخص های عملکردی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)
  • معرفی تجربیات موفق در پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مبتنی بر سیستم های نرم افزاری پیشرو
  • تجربیات موفق بین المللی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)
  • تجربیات موفق بین المللی در حسابرسی عملکرد
  • الزامات استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور

 

 

 


The Conference topics of interest

The 8th International Conference on performance-based budgeting with emphasis on resistive economy realization

The Conference topics of interest include:

- The role of performance-based budgeting (PBB) and performance audit in the realization of resistive economy

- The role of performance indicators in performance-based budgeting system

- Best practice introduction in implementing performance-based budgeting using leading software systems

- International best practices in performance-based budgeting (PBB)

-International best practices in performance auditing

- The requirements for establishment of performance-based budgeting in the public administration agencies 

 

 

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.