محور هاي هفتمين كنفرانس بين المللي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) با تاكيد بر : «اقتصاد مقاومتي»

 

 

محورهاي هفتمين كنفرانس بين المللي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) با تاكيد بر :

«اقتصاد مقاومتي»


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) و اقتصاد مقاومتي

نقش بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در اقتصاد مقاومتي

-  تمركز بر بهبود عملكرد سازماني در اقتصاد مقاومتي

-  نقش بودجه ريزي بر مبناي عملكرد درانضباط مالي

-  نقش بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در شفافيت مالی و پاسخگويي سازمانی


استقرار بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و تجربيات، موانع و چالش ها

شناسايي و ارزيابي تجربيات سازمان و دستگاه ها در استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

-   شناسايي و معرفي تجربيات موفق با ارزیابی بلوغ بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در وزارتخانه ها ،

   سازمانها و شركت هاي دولتي، عمومی و خصوصی

-   بررسي چالش ها،مشكلات و راه حل هاي استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

-  نقش آفرينان حرفه اي و علمي در نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) و مدلهاي بهبود سازمان

رابطه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با مدلهاي تعالي سازماني

- رابطه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با مدلهاي بهره وري سازمانی

- رابطه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با مدیریت استراتژیک عملکرد


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) و نظام هاي مالي و نظارتي عملكرد

- نقش بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در نظام حسابداري مديريت

- نقش بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در نظام حسابرسي عملكرد

- طبقه بندي هزينه ها در نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد


نقش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) در تحقق برنامه هاي توسعه کشور

- نقش بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در برنامه سالانه دستگاه ها و سازمان ها

- كاربرد بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در اجرای برنامه های توسعه کشور

- نقش بودجه ريزي بر مبناي عملكرد دركاهش هزينه هاي دولت و قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي

 

 


The topics of interest of Fifth International Conference on performance-based budgeting include, but are not limited to

  1. 1.    Models, frameworks, and practical techniques on performance-based budgeting (PBB)

1.1 New approaches in PBB modeling

1.2 PBB Functional models in public sector, governmental, and nongovernmental organizations

1.3 PBB Comparative models

1.4 Tools and techniques to implement performance-based budgeting

 

  1. 2.    The requirements to implement performance-based budgeting

2.1 The necessary legal infrastructure for PBB implementation

2.2 Cultural preparation for PBB implementation

2.3 Monitoring and auditing systems for PBB establishment

2.4 Necessities of financial and accounting systems for PBB implementation

2.5 Information Technology (IT) infrastructures for PBB establishment

 

  1. 3.    Domestic experiences of performance -based budgeting

3.1 Executive experiences in banking and insurance industry

3.2 Executive experiences in educational institutions

3.3 Executive experiences in cultural institutions

3.4 Executive experiences in municipalities

3.5 Executive experiences in health

 

  1. 4.    PBB establishment challenges and solutions

4.1 PBB implementation challenges and solutions

4.2 Execution challenges of PBB fundamental concepts in Iranian organizations

4.3 Managerial challenges in PBB establishment (Risk management, Change)

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.