محورهای ششمين کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر: "معرفی تجربیات موفق "


1-  نقش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در تحقق اقتصاد مقاومتی

1-1-  نقش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در اقزایش بهره وری

2-1-  نقش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در صرفه جویی اقتصادی

 

2-  معرفي تجربيات موفق در استقرار بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

2-1- تجربیات موفق دنیا  در بکارگیری بودجه ریزی برمبنای عملکرد ( PBB)

2-2- تجربیات موفق ایران در بکارگیری بودجه ریزی برمبنای عملکرد ( PBB)

2-3- ارزیابی بلوغ بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در وزارتخانه ها ، سازمانها و شركت هاي دولتي، عمومی و خصوصی.

 

3-  بودجه ریزی برمبنای عملکرد و حسابداری مدیریت

3-1- نظام طبقه بندی حسابها در بودجه ریزی برمبنای عملکرد ( PBB)

3-2- راهکارهای تحول نظام حسابداری متناسب با بودجه ریزی برمبنای عملکرد ( PBB)

3-3- چشم انداز بودجه ریزی برمبنای عملکرد ( PBB) در نظام حسابداری مدیریت نوین

3-4- چالش تغییر مبانی حسابداری از نقدی به مبنای سازگار با بودجه ریزی برمبنای عملکرد ( PBB)

 

4-  بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) و تعالی سازمانی

4-1-  بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) و نقشه تعالی سازمانی

4-2- بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) و هوشمندی سازمانی

4-3- بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) و زنجیره ارزش سازمانی

4-4- پارادایم های نرم در مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB)

 

5-  نقش فناوري اطلاعات در بكارگيري سيستم بودجه ريزي بر مبناي عملكرد.

5-1-  نقش فناوري اطلاعات در تهيه داده ها و اطلاعات مورد نياز بودجه ريزي بر مبناي عملكرد.

5-2-  نرم افزارهاي موجود بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و نقاط قوت و نيازمنديهاي آنها در سازمانها.

5-3- چالش ها و راهكارهاي استقرار و بكارگيري نرم افزارهاي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد 

 

 

جهت دریافت فایل محور های کنفرانس اینجا کلیک نمایید.

The topics of interest of Fifth International Conference on performance-based budgeting include, but are not limited to

  1. 1.    Models, frameworks, and practical techniques on performance-based budgeting (PBB)

1.1 New approaches in PBB modeling

1.2 PBB Functional models in public sector, governmental, and nongovernmental organizations

1.3 PBB Comparative models

1.4 Tools and techniques to implement performance-based budgeting

 

  1. 2.    The requirements to implement performance-based budgeting

2.1 The necessary legal infrastructure for PBB implementation

2.2 Cultural preparation for PBB implementation

2.3 Monitoring and auditing systems for PBB establishment

2.4 Necessities of financial and accounting systems for PBB implementation

2.5 Information Technology (IT) infrastructures for PBB establishment

 

  1. 3.    Domestic experiences of performance -based budgeting

3.1 Executive experiences in banking and insurance industry

3.2 Executive experiences in educational institutions

3.3 Executive experiences in cultural institutions

3.4 Executive experiences in municipalities

3.5 Executive experiences in health

 

  1. 4.    PBB establishment challenges and solutions

4.1 PBB implementation challenges and solutions

4.2 Execution challenges of PBB fundamental concepts in Iranian organizations

4.3 Managerial challenges in PBB establishment (Risk management, Change)

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.