محور هاي هشتمين كنفرانس بين المللي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) با تاكيد بر : «تحقق اقتصاد مقاومتي»

 

 

محورهاي هشتمين كنفرانس بين المللي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) با تاكيد بر :

«تحقق اقتصاد مقاومتي»


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) واقتصاد مقاومتي

  • نقش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) و حسابرسی عملکرد در تحقق اقتصاد مقاومتی
  • نقش شاخص های عملکردی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)
  • معرفی تجربیات موفق در پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مبتنی بر سیستم های نرم افزاری پیشرو
  • تجربیات موفق بین المللی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)
  • تجربیات موفق بین المللی در حسابرسی عملکرد
  • الزامات استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور

 

 

 


The topics of interest of Fifth International Conference on performance-based budgeting include, but are not limited to

  1. 1.    Models, frameworks, and practical techniques on performance-based budgeting (PBB)

1.1 New approaches in PBB modeling

1.2 PBB Functional models in public sector, governmental, and nongovernmental organizations

1.3 PBB Comparative models

1.4 Tools and techniques to implement performance-based budgeting

 

  1. 2.    The requirements to implement performance-based budgeting

2.1 The necessary legal infrastructure for PBB implementation

2.2 Cultural preparation for PBB implementation

2.3 Monitoring and auditing systems for PBB establishment

2.4 Necessities of financial and accounting systems for PBB implementation

2.5 Information Technology (IT) infrastructures for PBB establishment

 

  1. 3.    Domestic experiences of performance -based budgeting

3.1 Executive experiences in banking and insurance industry

3.2 Executive experiences in educational institutions

3.3 Executive experiences in cultural institutions

3.4 Executive experiences in municipalities

3.5 Executive experiences in health

 

  1. 4.    PBB establishment challenges and solutions

4.1 PBB implementation challenges and solutions

4.2 Execution challenges of PBB fundamental concepts in Iranian organizations

4.3 Managerial challenges in PBB establishment (Risk management, Change)

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.