محور هاي نهمین كنفرانس بين المللي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) با تاكيد بر : «تحقق اقتصاد مقاومتي»

 

 

محورهاي نهمین كنفرانس بين المللي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) با تاكيد بر :

«بر ارزیابی عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی»


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)

.پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

  • مدلها، چارچوب ها و تکنيکهاي پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد
  • راهکارها و چالشهای پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی
  • معرفي تجربيات موفق در استقرار بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

.ارزیابی بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

  • مقایسه تطبیقی مدل های بلوغ نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
  • سنجش میزان بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

.تاثیر حسابرسی عملکرد در تثبیت نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

 

تجربیات بین المللی در استقرار بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

 

 

 

 


The Conference topics of interest

The 8th International Conference on performance-based budgeting with emphasis on resistive economy realization

The Conference topics of interest include:

- The role of performance-based budgeting (PBB) and performance audit in the realization of resistive economy

- The role of performance indicators in performance-based budgeting system

- Best practice introduction in implementing performance-based budgeting using leading software systems

- International best practices in performance-based budgeting (PBB)

-International best practices in performance auditing

- The requirements for establishment of performance-based budgeting in the public administration agencies 

 

 

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.