محور هاي هفتمين كنفرانس بين المللي بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) با تاكيد بر : «اقتصاد مقاومتي»

استقرار بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و تجربيات، موانع و چالش ها

- شناسايي و ارزيابي تجربيات سازمان و دستگاه ها در استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

- شناسايي و معرفي  تجربيات موفق  با ارزیابی بلوغ بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در وزارتخانه ها ، سازمانها و شركت هاي دولتي، عمومی و خصوصی

- بررسي  چالش ها ، مشكلات و راه حل هاي استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد


 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) بسترساز اقتصاد مقاومتي

نقش بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در اقتصاد مقاومتي

- تمركز بر بهبود عملكرد سازماني در اقتصاد مقاومتي


 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) و مدلهاي بهبود سازمان

- رابطه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با مدلهاي تعالي سازماني

رابطه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با مدلهاي بهره وري در سازمان ها

- رابطه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با مدلهاي مديريت عملكرد در سازمان ها


 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) و نظام هاي مالي و  نظارتي عملكرد

نقش بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در نظام حسابداري مديريت

نقش بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در نظام حسابرسي عملكرد

- طبقه بندي هزينه اي بودجه در نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
 
 
 

The topics of interest of Fifth International Conference on performance-based budgeting include, but are not limited to

  1. 1.    Models, frameworks, and practical techniques on performance-based budgeting (PBB)

1.1 New approaches in PBB modeling

1.2 PBB Functional models in public sector, governmental, and nongovernmental organizations

1.3 PBB Comparative models

1.4 Tools and techniques to implement performance-based budgeting

 

  1. 2.    The requirements to implement performance-based budgeting

2.1 The necessary legal infrastructure for PBB implementation

2.2 Cultural preparation for PBB implementation

2.3 Monitoring and auditing systems for PBB establishment

2.4 Necessities of financial and accounting systems for PBB implementation

2.5 Information Technology (IT) infrastructures for PBB establishment

 

  1. 3.    Domestic experiences of performance -based budgeting

3.1 Executive experiences in banking and insurance industry

3.2 Executive experiences in educational institutions

3.3 Executive experiences in cultural institutions

3.4 Executive experiences in municipalities

3.5 Executive experiences in health

 

  1. 4.    PBB establishment challenges and solutions

4.1 PBB implementation challenges and solutions

4.2 Execution challenges of PBB fundamental concepts in Iranian organizations

4.3 Managerial challenges in PBB establishment (Risk management, Change)

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.