کمیته اجرایی

 

دبیر اجرایی کنفرانس:


دکتر کریم بیات  


اعضاء محترم کمیته اجرایی کنفرانس:


مهندس حمید بیات  

خانم شیرین کرمی

خانم پروانه حسینی

 

 

 
    

Executive Committee

Executive Secretary: Dr.Karim Bayat

Executive Committee Members:

-Mr.Hamid Bayat

-Ms.Parvane Hosseini

-Ms.Shirin Karami

 

 

 

 

 

 

 

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.