کمیته اجرایی

 

دبیر اجرایی کنفرانس:


دکتر کریم بیات  


اعضاء محترم کمیته اجرایی کنفرانس:


مهندس حمید بیات  
آقای جواد جعفری  

آقای علی جوانی

 

خانم شیرین کرمی

خانم پروانه حسینی

 

 

 
   
   
   
   

Executive Committee

Executive Secretary: Dr.Karim Bayat

Executive Committee Members:

-Mr.Hamid Bayat

-Mr.Javad Jafari

-Mr.Ali Javani

-Ms.Parvane Hosseini

-Ms.Shirin Karami

 

 

 

 

 

 

 

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.