حامیان کنفرانس

 

سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
دیوان محاسبات وزارت کشور دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
دانشگاه الزهرا دانشگاه تربيت مدرس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران
پژوهشکده مدیریت سازمانی خبره دانشگاه یزد انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
انجمن علوم مدیریت ایران موسسه حسابرسی مفید راهبر بانک ملی
بانک کشاورزی دانشگاه شیراز

Not Ready

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.