حامیان کنفرانس

 

سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
دانشگاه تربيت مدرس وزارت امور اقتصادي و دارايي دانشگاه علوم پزشکي تهران
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني فارس دانشگاه شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
دانشگاه الزهرا دانشگاه پيام نور دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمان شهيد بهشتي
دانشگاه یزد انجمن علمي مديريت صنعتي ايران پژوهشکده مديريت سازماني نوين خبره
بانک قوامين بانک ملی ديوان محاسبات کشور
بانک کشاورزی بانک مسکن بانک سرمايه
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران انجمن علوم مدیریت ایران موسسه حسابرسی مفید راهبر
پژوهشگاه میراث فرهنگی شهرداری شیراز

Not Ready

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.