دانلود مقالات و مستندات کنفرانس هفتم

 

ارئه کننده / نویسندگان

موضوع

دانلود
Andrew Lim
مدیر عامل شركت
 Balanced Scorecard Solutions
PBB and organizational excellence model with particular reference to the Singapore public service دانلود
سید حسین طلایی زواره- سعید مشهدی فراهانی - اعظم ملایی نژاد
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
پایش و کنترل برونداد ها و فعالیت ها و ساماندهی نیروی انسانی با اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دانلود
دکتر آمنه خدیور
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
طراحی یک سیستم خبره هیبریدی برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دانلود
دكتر مهدي زينالي
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فراسوي بهایابی بر مبنای فعالیت (BABC) دانلود
آقای ابوالفضل شعبانی Machine learning and applications in pbb دانلود
دکتر مسعود فقیه دینوری- آقای ناصر چمن گرد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ﺑررﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿر اجرای سیستم ﺣﺴﺎﺑداري ﺗﻌﻬدي در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درآﻣد و ﻫزﯾﻨﻪﻫﺎ و ایفای ﻧﻘش آن در ﺑودﺟﻪ ﺑﻨدي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دانلود
Dr.Nowook Park
Center for Performance Evaluation and Management Korea Institute of Public Finance
Deploying PBB and experiences, obstacles and challenges performance based budgeting (PBB) financial systems and performance monitoring دانلود
دکتر محمد آقایی
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری
طراحی مدل های کسب و کار با رویکرد امکان سنجی و ریسک به منظور بهبود عملکرد دانلود
آقای محمد برات استاندارد سازی فرایند ها در بانک انصار دانلود
مجید سرایانی بررسی جایگاه نظام نوین مالی دانشگاه های علوم پزشکی در استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بسترسازی اقتصاد مقاومتی دانلود
Juergen Gornas Helmut-Schmidt-University Hamburg / Germany Integration of Strategic Planning and Budgeting to Improve Performance Management in Public Sector دانلود
دکتر کریم بیات
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری
ارزیابی عملکرد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمانهای خدماتی دانلود
آقای یوسفیان
کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس
شاخص‌هاي كليدي عملكرد، پيشراني براي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد دانلود
آقای علي کوچکي
سرحسابرس ديوان محاسبات استان تهران
بودجه ريزي بر مبناي عملکرد با الگوریتم تکاملی ژنتیک بر اساس موازنه زمان- هزینه دانلود
آقای کریم اسگندری- خانم پورمحسنی خامنه
گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور
نقش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ارتقاء مدیریت مالی شهرداری ها دانلود
دکتر فلاح تفتی
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستمی در طرح های تملک دارایی استان یزد دانلود
دکتر جواد مرادی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در شهرداری شیراز دانلود
علی ابدالی
عضو هیئت مدیره بانک قوامین
الگوی مدیریت هزینه عمومی در بستر حکمرانی خوب دانلود
Dr.Nowook Park
Center for Performance Evaluation and Management Korea Institute of Public Finance
Deploying PBB and experiences, obstacles and challenges performance based budgeting (PBB) financial systems and performance monitoring دانلود

دکتر کریم اسگندری، شادی عرفای جمشیدی، مهسا شریفی

تبیین نیاز به بودجه ریزی عملیاتی در شفاف سازی بودجه دستگاه های اجرایی

دانلود

آقای محسن یارقلی، شکیب سلیمی

استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تجربیات، موانع و چالش ها

دانلود

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.