دانلود مقالات و مستندات کنفرانس هشتم

 

ارئه کننده / نويسندگان

موضوع

دانلود
Kiyoshi Yamamoto The University of Tokyo Does Performance Information Impact Budgeting and Planning in the Public Sector :LessonsLearned from GlobalandJapaneseExperiences دانلود
FEYZULLAH OKUMUŞPrincipal AuditorTurkish Court of Accounts PERFORMANCE BASEDBUDGETINGINTURKEY دانلود
K.Gayithri, PhD Faculty of Economics Center for Economic Studies and Policy Program Performance Budgeting:Sub national initiatives دانلود
شیرین الفتی نژاد، نعمت اله نظری پروانه سلیمانی، شاپور حامدی نقش شاخص‌های عملکردی در تغییرالگوی بودجه­ریزی شرکت­های توزیع نیروی برق به الگوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دانلود
دکتر داود عندلیب اردکانی،
پریسا کشاورز، مهدی تابش
شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر بودجه­ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ویکور فازی در بخش دولتی ایران دانلود
محمدحسین قدیریان آرانی
معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور
پیش‌نیازهای اجرای حسابرسی عملکرد در بخش عمومی دانلود
امیر وفایی به سوی نسل بعدی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر اساس تجربیات هفت کشور دانلود
نعمت حبشی تجربیات موفق بین المللی در زمینه اجرای حسابرسی عملکرد دانلود
میرحجت نجفی نسب، سهیلا سبحانی
سازمان تامین اجتماعی
بررسی و تجزیه و تحلیل استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان تامین اجتماعی دانلود
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران استقرار نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد در3 دستگاه منتخب استان مازندران دانلود

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.