مدل جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBBMM)

hello work\ld

Subject Downlaod
سازمان برنامه و بودجه Downlaod
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت Downlaod
وزارت علوم و تحقیقات Downlaod
هفتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد Downlaod