مدل جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBBMM)

دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ريزي برمبناي عملكرد با حمایت معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­ جمهور، به عنوان اصلی ترین متولی بودجه­ ریزی در کشور، اقدام به طراحی مدل بلوغ بودجه­ ریزی برمبنای عملکرد(PBBMM) ، به منظور تحقق اهداف زیر كرده است. دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ريزي برمبناي عملكرد با حمایت معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­ جمهور، به عنوان اصلی ترین متولی بودجه­ ریزی در کشور، اقدام به طراحی مدل بلوغ بودجه­ ریزی برمبنای عملکرد(PBBMM) ، به منظور تحقق اهداف زیر كرده است. دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ريزي برمبناي عملكرد با حمایت معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­ جمهور، به عنوان اصلی ترین متولی بودجه­ ریزی در کشور، اقدام به طراحی مدل بلوغ بودجه­ ریزی برمبنای عملکرد(PBBMM) ، به منظور تحقق اهداف زیر كرده است. شناسايي و معرفي وزارتخانه­ ها ، سازمانها ، شركت ها و موسسه­ های دولتی، عمومي و خصوصي كه در بكارگيري نظام بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد اقداماتي انجام داده اند. معرفی وزارتخانه­ ها ، سازمان ها ، شركت ها و موسسه­ های دولتی، عمومي و خصوصي موفق در بكارگيري نظام بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد با هدف ترغیب و تشویق آنها.اقداماتي انجام داده اند. ترغیب ساير سازمانها در استفاده از تجربيات سازمان های موفق در بكارگيري نظام بودجه­ ریزی برمبنای عملکرد استفاده كنند... شناسايي و معرفي وزارتخانه­ ها ، سازمانها ، شركت ها و موسسه­ های دولتی، عمومي و خصوصي كه در بكارگيري نظام بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد اقداماتي انجام داده اند. معرفی وزارتخانه­ ها ، سازمان ها ، شركت ها و موسسه­ های دولتی، عمومي و خصوصي موفق در بكارگيري نظام بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد با هدف ترغیب و تشویق آنها.اقداماتي انجام داده اند. ترغیب ساير سازمانها در استفاده از تجربيات سازمان های موفق در بكارگيري نظام بودجه­ ریزی برمبنای عملکرد استفاده كنند...

Subject Downlaod
سازمان برنامه و بودجه Downlaod
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت Downlaod
وزارت علوم و تحقیقات Downlaod
هفتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد Downlaod