وزارت علوم و تحقیقات

دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ريزي برمبناي عملكرد با حمایت معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­ جمهور، به عنوان اصلی ترین متولی بودجه­ ریزی در کشور، اقدام به طراحی مدل بلوغ بودجه­ ریزی برمبنای عملکرد(PBBMM) ، به منظور تحقق اهداف زیر كرده است. دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ريزي برمبناي عملكرد با حمایت معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­ جمهور، به عنوان اصلی ترین متولی بودجه­ ریزی در کشور، اقدام به طراحی مدل بلوغ بودجه­ ریزی برمبنای عملکرد(PBBMM) ، به منظور تحقق اهداف زیر كرده است. دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ريزي برمبناي عملكرد با حمایت معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­ جمهور، به عنوان اصلی ترین متولی بودجه­ ریزی در کشور، اقدام به طراحی مدل بلوغ بودجه­ ریزی برمبنای عملکرد(PBBMM) ، به منظور تحقق اهداف زیر كرده است. مخاطبین دوره: مدیران و کارشناسان تشکیلات و روشها، برنامه ریزی و تحقیق و توسعه سازمان ها سرفصل های آموزشی کارگاه استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار مدیران و کارشناسان تشکیلات و روشها، برنامه ریزی و تحقیق و توسعه سازمان ها سرفصل های آموزشی کارگاه استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار

Workshop topics Presenter
مفاهیم، رویکردها و نگرشهای فرآیند محوری در سازمان اساتید دوره
استانداردسازی فرآیندها در سازمان اساتید دوره
معرفی و تشریح نرم افزار استاندارد سازی فرآیندها در سازمان های خدماتی(نمونه کاربردی در بانکداری و بیمه اساتید دوره
پرسش و پاسخ اساتید دوره

اعطای گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه هزینه ثبت نام در کارگاه آموزشی 2.000.000 ريال می باشد و ثبت نام گروهی بیش از سه نفر 1.700.000 ريال می باشد. ظرفیت کارگاه آموزشی محدود می باشد. امکان تشکیل کارگاه آموزشی با محوریت فرآیندهای سازمان درخواست کننده وجود دارد. زمان برگزاری: ... مکان برگزاری: تهران جهت دریافت فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار اینجا کلیک نمایید.